Regisztráció az adatbankba Bejelentkezés

Adatvédelmi nyilatkozat

Az oldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Csángó Fesztivál Alapítvány (alapítvány).

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) összességében a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
• egyrészt amennyiben Ön önként átadja részünkre a „Kapcsolat” illetve, „Klubtagság”elnevezésű szolgáltatásaink igénybevétele során
• nevét,
• elérhetőségét, lakhelyét,
• másfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a honlaphoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a honlap nyilvántartsa és az alábbiak szerint kezelje. A személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen alapul, az szerződés kötésének nem előfeltétele. Az alapítvány bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR)1 és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Ennek értelmében az Ön által átadott személyes adatot az alapítvány kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A „Kapcsolat” illetve „Klubtagság” elnevezésű szolgáltatásaink keretében az alapítvány a számára megküldött adatok közül a kérdező nevére, elektronikus elérhetőségére (webcím, e-mail cím) és lakhelyére vonatkozó adatokat kapcsolattartás céljával kezeli, a kapcsolattartás által indokolt időtartamig.

Az alapítvány a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Ilyen, törvényben meghatározott eset, hogy az alapítvány a hozzájárulás viszszavonása után is kezelheti az Ön által megadott személyes adatokat akkor, ha a további adatkezelés az alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogos érdek érvényesítése céljából szükséges, és a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az alapítvány a weboldal üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem vesz igénybe.
Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére jogosultak az alapítvány munkatársai.

Az alapítvány az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

A honlap szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t az alapítvány adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

A weboldal böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából az alapítvány a Yahoo!-tól és a Google-tól származó mérőkódokat (web beacon-t) használ. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Yahoo! és a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen.

Az adatkezeléssel érintett jogai:
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az alapítványtól arról, hogy az alapítvány:

• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen célból,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• kezeli-e még a személyes adatait,
• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Ezen felül kérheti az alapítvány által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az alapítvány az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az alapítványhoz, akkor az alapítvány válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az alapítvány módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az alapítványhoz, akkor az alapítvány válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az alapítvány a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az alapítványtól a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az alapítvány abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az alapítványt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az alapítvány a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az alapítványhoz, akkor az alapítvány válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az alapítványtól az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az alapítvány csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
• úgy gondolja, hogy adatait az alapítvány jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az éritett „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az alapítványtól, hogy az általa rendelkezésre bocsátott és elektronikusan kezelt adatokat az alapítvány küldje meg részére, vagy az általa megjelölt más adatkezelőnek. Az adathordozhatósághoz való jog tehát nem terjed ki a papír alapon tárolt adatokra. Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adat törlésével, és nem érinti a továbbított adatra az alapítványnál irányadó megőrzési időt sem.

Az alapítvány az elektronikusan tárolt adatokat indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül tagoltan, széles körben használt és géppel olvasható formátumban küldi meg. Ha az adatokat az alapítvány más adatkezelőnek küldi meg, akkor erről az érintettet általa megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az alapítvány visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az alapítvány a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelő:

Csángó Fesztivál Alapítvány
Adószám: 18624119-2-13
Cég nyilvántartási száma: 13-01-0003668
OTP Bank: 11745035-21007899